ആകാംഷകൾ വാരിനിറച്ച് സിജുവിത്സന്റെ വരയൻ

സിജുവിൽസന്റെ പുതിയ ചിത്രമാണ് വരയൻ. ഈ ചിത്രത്തിൽ വൈദികൻ ആയാണ് സിജു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ…