‘മേരിജാൻ’ പ്രണയഭാവങ്ങളുമായി വീണ നന്ദകുമാർ

‘മേരിജാൻ’ പ്രണയഭാവങ്ങളുമായി വീണ നന്ദകുമാർ 2017 -ൽ ഇറങ്ങിയ ‘കടങ്കഥ’ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് വീണ നന്ദകുമാർ…