രണ്ടു ലോക്കൽ നേതാക്കളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരെ അതിനുത്തരവാദികളാണ് എന്നത് ഇവിടെ മറയില്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട്

Vani Jayate വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ട നിരവധി ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും ചിറകു…

‘കാട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും മെരുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വന്യമൃഗം’, ‘ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ’ നെറ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു

Vani Jayate പല ഭാഷകളിലായി ഫിക്ഷണൈസ്ഡ് ആയും ഡോക്യൂമെന്ററി ആയും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വീരപ്പന്റെ ജീവിത കഥ.…