തക്കാളി പഴമാണോ പച്ചക്കറിയാണോ ? അമേരിക്കയിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ വരെ നടന്നൊരു ചോദ്യമാണ് !

✍️ Sreekala Prasad നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ താരം തക്കാളി ആണല്ലോ. സസ്യഭുക്കും മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും…