‘വെള്ളിമേഘം’പൂജ കഴിഞ്ഞു,  ചിത്രീകരണം ഉടൻ

വെള്ളിമേഘം പൂജ കഴിഞ്ഞു,  ചിത്രീകരണം ഉടൻ. ജെറ്റ് മീഡിയ പ്രൊഡഷൻ ഹൗസിനു വേണ്ടി സുനിൽ അരവിന്ദ്…