വ്‌ളാഡിമിർ കൊമറോവ്: മരണത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികൻ

Sreekala Prasad വ്‌ളാഡിമിർ കൊമറോവ്: മരണത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികൻ 1967- സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന…