ആരായിരുന്നു റാസ്പുടിന്‍ ?

മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ നവീനും ജാനകിയും വെറും മുപ്പതു സെക്കൻഡ് നീണ്ട തകർപ്പൻ ‘റാസ്‌പുട്ടിൻ നൃത്ത’ത്തിലൂടെ വൈറലായ എം. ‘റാ… റാ… റാസ്‌പുടിൻ, ലവർ ഓഫ് ദ റഷ്യൻ ക്വീൻ’