1500 പേർ മരിച്ച ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലപകടം എന്ന് കരുതുന്നവർ വായിച്ചിരിക്കാൻ, 9,400 പേർ മരിച്ച നിങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കപ്പലപകടം

വിൽഹെം ഗസ്റ്റ്ലോഫ് : ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ദുരന്തം Sreekala Prasad ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കപ്പൽ…

1,500 പേർ മരിച്ച ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ 9,400 ആളുകൾ മരിച്ച വിൽഹെം ഗസ്റ്റ്‌ലോഫ് ദുരന്തം എത്രപേർക്കറിയാം ?

Sreekala Prasad വിൽഹെം ഗസ്റ്റ്ലോഫ്: ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ ദുരന്തം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കപ്പൽ തകർച്ചയായി…