അതിനെക്കുറിച്ച് മാസികകള്‍ എഴുതുന്നതല്ല യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

സ്ത്രീകളുടെ രതിമൂര്‍ച്ഛയെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്‌നമായി അക്കാദമിക് സമൂഹം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ…