പൊക്കിള്‍ച്ചുഴിയില്‍ തേനൊഴിച്ച്‌ നാവുകൊണ്ട്‌ തുടച്ചെടുക്കുന്നത്‌ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അഭിവാഞ്ജ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും

നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ പലതും സ്ത്രീകളുടെ പൊക്കിൾച്ചുഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യുവാക്കളിൽ ഇക്കിളി സമ്മാനിക്കുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പൊക്കിൾച്ചുഴി ഒരു…