വിറകടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്താൽ സ്വാദുകൂടും എന്നത് തോന്നൽ മാത്രം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ ഹാനികരമാണ്, എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം ?

സുരേഷ് സി പിള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത് വിറകിൽ പാചകം ചെയ്താൽ സ്വാദ് കൂടും, ചോറും…