ഇന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം, നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ആരോഗ്യകരമായിരിക്കാൻ “ഈ” ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

ഇന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം. വൃക്കകളെ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സങ്കീർണ്ണ…