ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ കേരളത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നോ ? 

ലോകത്തിലെ സകലകോണുകളിലും ബാധിച്ചതിനാൽ കൂടെയാണ് അവയെ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും, കേരളത്തിലും ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ അനുരണനം എത്തിയിരുന്നു