390 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വനം യുകെയിൽ കണ്ടെത്തി

പുരാതന കാലം മുതലുള്ള ശാഖകളുടെയും തുമ്പിക്കൈകളുടെയും ഫോസിലുകളും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളെ കാലോഫൈറ്റൺ…