സോഡിയാക് കില്ലറിന്റെയും അയാളുടെ ചെയ്തികളെയും പറ്റിയുള്ള സിനിമാനുഭവം

Zodiac (2007) Ajmal NisHad 1969 മുതൽ അമേരിക്കയിൽ അരങ്ങേറിയ ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള,…