പശു ദിവ്യമായ സോറോസ്ട്രിയൻ മതം

പശു ദിവ്യമായ സോറോസ്ട്രിയൻ മതം Shanavas S Oskar പശുവിനെ വല്യ കാര്യമായി തന്നെ പരിഗണിച്ച…