ഈ ചിത്രത്തില്‍ നിങ്ങളറിയുന്ന ഒരു താരമുണ്ട്; ആരെന്നു പറയാമോ?

ഈ ചിത്രത്തില്‍ മലയാളികള്‍ ഒന്നടങ്കം അറിയുന്ന ഒരു താരമുണ്ട്. നടനെന്നോ നടിയെന്നോ പറയുന്നില്ല

614

01

ഈ ചിത്രത്തില്‍ മലയാളികള്‍ ഒന്നടങ്കം അറിയുന്ന ഒരു താരമുണ്ട്. നടനെന്നോ നടിയെന്നോ പറയുന്നില്ല. കക്ഷിയെ അറിയാത്തവരായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാം. ആരെന്നു പറയാമോ ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുവാനും മറക്കരുത്.