മലമ്പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങിയ രാജവെമ്പാല, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീകര ദൃശ്യം (video)

659

മലമ്പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങിയ രാജവെമ്പാല , കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീകര ദൃശ്യം. (VIDEO)