തെരുവിലെ അനാഥൻ ആശുപത്രിയിലായി, കൂട്ടുകാർ കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആശുപത്രി വാതിൽക്കൽ, ഇത് നന്ദിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റയും കഥ

0
475

Vm Jose

ഇതാണ് യഥാർത്ഥ We guard. ആരും അനാഥരല്ല, ഇവരുള്ളിടത്തോളം കാലം.തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അനാഥവൃദ്ധൻ ആശുപത്രിയിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ നാലു തെരുവുനായ്ക്കൾ ആശുപത്രി വാർഡിന്റെ കവാടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് രംഗം.
നാലിന്റെയും ശരീരഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആ കണ്ണുകളിലെതീക്ഷ്ണത, ഉത്കണ്ഠ, ആകാംക്ഷ, ജാഗ്രത, ഏകാഗ്രത, പ്രതീക്ഷ, സ്നേഹം, നിസ്സഹായരെങ്കിലും എന്തിനും തയ്യാറായുള്ള ആ നിൽപ്… Wow! ഒരുമ്മ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? “സ്നേഹം പ്രതിബന്ധം അറിയുന്നില്ല”.

ജന്മം നൽകിയവരെ ബാദ്ധ്യതയായിക്കാണുന്ന. വൃദ്ധരായ അവരെ തെരുവിലും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിലും സർക്കാരാശുപത്രികളിലും തള്ളിയിട്ട് മുങ്ങുന്ന സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെയും ഹൃദയ ശൂന്യതയുടേയും ഇക്കാലത്ത് ഈ വാർത്താ ചിത്രത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. തെരുവുനായ്ക്കളെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നുകളയണമെന്ന് മുറവിളികൂട്ടുന്നവരുടെയും ഇത്ര നന്ദിയും സ്നേഹവും ലോയൽറ്റിയുമുള്ള ഈ സാധുമൃഗത്തെ തെരുവിലുപേക്ഷിക്കുന്നവരുടേയും കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉതകിയെങ്കിൽ. വാർത്താ കുറിപ്പിന്റെ തനിപ്പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം (ചിലർക്ക് ഇതു വ്യാജമാണെന്നു അഭിപ്രായമുണ്ട്.അവർക്കുവേണ്ടി ബ്രസീലിലെ nsc news channel സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വാർത്തയുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.)

A Homeless Man In Brazil Was Rushed To Hospital. These 4 Street Dogs He Has Been Looking After Are Waiting At The Entrance Of The Hospital For Him