ഇരട്ടകളുടെ കുളി ! – വീഡിയോ

182

ഒരുമിച്ചു ഒരേ വയറ്റില്‍ കഴിഞ്ഞ ഇരട്ടകളുടെ ആദ്യത്തെ കുളി യുടുബില്‍ തരംഗമാകുന്നു . ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം ഹിറ്റ്‌ ലഭിച്ച ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് .