വ്യത്യസ്തമായ പരസ്യകലകള്‍

180

unique advertisements

പരസ്യം എന്നാല്‍ ഒരു ഉല്‍പ്പന്നത്തെ പറ്റി പരമാവധി ജനങ്ങളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് . അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചില പരസ്യ തന്ത്രങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാണാം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements