നരേന്ദ്രമോദിയെ എതിർത്താൽ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലും, കൊന്നുകളയും; ഒരു തികഞ്ഞ സംഘിയുടെ ആക്രോശം

624

നരേന്ദ്രമോദിയെ എതിർത്താൽ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലും, കൊന്നുകളയും; ഒരു തികഞ്ഞ സംഘിയുടെ ആക്രോശം. ബിജെപി എം.എൽ.എ അനിൽ ഉപാധ്യയ എന്ന സംഘി കൊലയാളിയുടെ ഭീഷണി.  ഇത്തരക്കാർ ബിജെപി എന്ന പാർട്ടിയിൽ നിറയുന്നതോടെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന ദിവസം വന്നെത്തും.

Video