ജെല്ലിക്കെട്ട് വീണ്ടും !

303

ജെല്ലിക്കെട്ട് വീണ്ടും ! കൂത്താട്ടുകുളം ഇടയാര്‍ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ കശാപ്പിനായി എത്തിച്ച പോത്ത് വിരണ്ടോടി. (കടപ്പാട് ദൃശ്യ ന്യൂസ് )