ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്രിസ്‌പിയായ ദോശ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് മൈസൂർ ദോസ…

0
330

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്രിസ്‌പിയായ (മൊരുമൊരുത്ത) ദോശ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ
ഇതാണ് മൈസൂർ ദോസ… മൈസൂർ പോകുന്നവർ ഇത് കഴിക്കാതെ വരില്ല..