പോലീസിനു നിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുവാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നറിയാമോ ?

86

Police Atrocity : പോലീസിനു നിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുവാനോ.. ഉപദ്രവിക്കാനോ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല… അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ്.. ചെയ്യേണ്ടത്…. വീഡിയോ അവസാനം വേറെ കാണുക… ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും പങ്കു വയ്ക്കുക…