പ്രളയത്തിന് മുൻപും പ്രളയ സമയത്തും പ്രളയശേഷവും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

173

പ്രളയത്തിന് മുൻപും പ്രളയ സമയത്തും, അതിനു ശേഷവും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാനടപടികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ.

Advertisements