ചോദ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ബിഗ് ബോസ് പരിപാടിയിലെ സെർ, ഉഡായിപ്പ് ശാസ്ത്രഞ്ജൻ രജിത്തിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി

0
174

ചോദ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ബിഗ് ബോസ് പരിപാടിയിലെ സെർ, ഉഡായിപ്പ് ശാസ്ത്രഞ്ജൻ രജിത്തിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി. എന്തുമാത്രം അശാസ്ത്രീയതയുടെയും മണ്ടത്തരങ്ങളുടെയും ആശാനാണ് രജിത്. ചർച്ചയിൽ ബബ്ബബ്ബ അടിക്കുന്ന രജിത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.