കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കഫം ഇളക്കികളയാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

0
105

കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കഫം ഇളക്കികളയാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ. (video)