ഒരു ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പടം കണ്ട ഫീൽ, വീഡിയോ എടുത്തവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ആവോ

311

പബ്ജി നിരോധിച്ചതിന്റെ എന്തോ വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു , അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പടം കണ്ട ഫീൽ! വീഡിയോ എടുത്തവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ആവോ.എന്തിന്റെ പേരിൽ ആണെങ്കിലും എമ്മാതിരി നാട്. അതും ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. കൊല്ലത്ത് നടന്ന സമൂഹ സ്റ്റണ്ട്
warning: ഇത് സംഘട്ടനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.ഒരു മൃഗത്തെയും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.