fbpx
Connect with us

history

ശൈവമോ വൈഷ്ണവമോ ? സിനിമ ചരിത്രത്തോട് എത്രകണ്ട് നീതി പുലർത്തി ?

കമൽ ഹാസന്റെ ‘ദശാവതാരം’ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതവൈര്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. ചോള രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാം കുലോത്തുംഗ ചോള മന്നവന്റെ

 186 total views

Published

on

Vipindas G (വിപിൻദാസ് ജി) യുടെ പോസ്റ്റ്

ശൈവമോ വൈഷ്ണവമോ ?

കമൽ ഹാസന്റെ ‘ദശാവതാരം’ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ശൈവ-വൈഷ്ണവ മതവൈര്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. ചോള രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാം കുലോത്തുംഗ ചോള മന്നവന്റെ അടിയുറച്ച ശൈവ മതബോധം, തില്ലൈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവത്തെ നാടുകടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് സിനിമയിൽ നരേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തികഞ്ഞ ശൈവരായ ചോളവംശം മുഴുവൻ ക്രൂരമായി വൈഷ്ണവ മതത്തെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അമർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ? സിനിമ ചരിത്രത്തോട് എത്രകണ്ട് നീതി പുലർത്തി എന്ന് നോക്കാൻ നാം ചരിത്രം തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Actor Nepoleon - Dasavatharam (Tamil / Telugu)

കുലോത്തുംഗ ചോളൻ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പുകഴ്പെറ്റത് മൂന്നു ചോള മന്നവന്മാരാണ്. അതിൽ ഒന്നാം കുലോത്തുംഗ മന്നവനാകുന്നു “സുങ്കം തവിർത്ത സോളൻ” എന്ന് തമിഴ് വരളാറിൽ ഇടം കൊണ്ട പ്രഥമ സ്ഥാനീയൻ. ഇനിയാണ് സിനിമയിൽ പരാമർശമുള്ള രണ്ടാം കുലോത്തുംഗ ചോളനിൽ എത്തുന്നത്. കവി കമ്പർ കമ്പരാമായണം എഴുതുന്നത് രണ്ടാം കുലോത്തുംഗ ചോളന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിലേ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, ചോള രാജധാനിയിലെ പുലവർ ആയിരുന്ന ഒറ്റക്കൂത്തർ എന്ന പണ്ഡിതൻ രാജശാസനപ്രകാരം കമ്പരാമായണത്തിലെ യുദ്ധകാണ്ഡവും മറ്റും കമ്പരോട് ചേർന്ന് രചിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ മൂർത്തിയായ ശ്രീരാമന്റെ രാമകഥ രചിക്കാൻ ഒറ്റക്കൂത്തരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടാം Review: <i>Dashavtar</i> is an unbearable experience!കുലോത്തുംഗൻ വൈഷ്ണവത്തെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ഉത്തരവിടുമോ?
ഈ ചരിത്രവസ്തുതയെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രണ്ടാം കുലോത്തുംഗനിൽ ദശാവതാരം സിനിമ ചുമത്തുന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു അപവാദമോ കെട്ടുകഥയോ ആണെന്ന് നിസംശയം സമർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകളാണ്. എന്നാൽ, എന്നെങ്കിലും തീവ്രശൈവമതാനുയായികളായ ചോളർ വൈഷ്ണവ മതത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കയോ, സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ നാരായണ പെരുമാളുടെ പൂജനീയമായ വിഗ്രഹം കടലിൽ എറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചോളവംശ ചരിത്രത്തിൽ ആകെ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊരു കൽവെട്ടോ, ചേപ്പേടോ എങ്ങുമില്ലതന്നെ. എന്നാൽ, കഥ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുകയല്ല, രണ്ടാം കുലോത്തുംഗനും ശേഷം ഏതാണ്ട് 40-45 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാം കുലോത്തുംഗ ചോളൻ ‘മുടി സൂട്ട’പ്പെടുന്നു. “ശിവനൻട്രി ഉലകിൽ വേറ് പെരുംകടവുൾ ഇല്ലൈ” എന്ന് അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മൂന്നാം കുലോത്തുംഗ ചോളൻ!
‘കുലോത്തുംഗസോള ഉലാ’ എന്ന് ഏതാണ്ട് തന്റെ അവസാനകാലത്ത് ഒറ്റക്കുത്തർ രചിച്ച ആ ചോളമന്നവ സ്തുതിയിൽ-
“പാൽക്കടലിൽ ഇറുക്കും പെരുമാളേ
കടലിൽ ഇറുക്ക ചൊന്ന ചോളൻ…”

എന്ന് ഒരു വരിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ വരിയുടെ അരിക് പിടിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ നാം ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത്. പലനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുടി സൂട്രി, ചെങ്കോൽ ഏന്തിയ മുന്നാം കുലോത്തുംഗ ചോളന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. തന്റെ പട്ടാഭിഷേകം തില്ലൈ നടരാജ കോവിലിൽ വച്ച് നടത്തിയ ഏക ചോള രാജാവ്. സാക്ഷാൽ ചിദംബരനാഥനും ചിദംബര ക്ഷേത്രവുമായിരുന്നു മൂന്നാം കുലോത്തുംഗന്റെ സാമ്രാജ്യം. തഞ്ചാവൂരോ, ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരമോ പോലുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ പൂർവ്വ തലസ്ഥാനനഗരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിദംബരം എന്ന തില്ലൈ നഗരത്തെ തലസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യം ഭരിച്ച ചോളൻ. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു ചിദംബരക്ഷേത്രത്തിൽ പാർത്തുപോന്ന ചോളൻ..!
ഇന്ന് ലോകപ്രശസ്തമായ ചിദംബര ക്ഷേത്രത്തെ വാർത്തെടുത്തതിൽ ആ മൂന്നാം കുലോത്തുംഗ മന്നനുള്ള പങ്ക് സ്മരണീയമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല, ധാരാളം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. ആ നടപടിയിൽ നിന്നാണ് ദശാവതാരം സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ കഥയോട് ചേർന്ന കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ കാലത്ത് തില്ലൈ നടരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവ സന്നിധിയോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിഷ്ണു സന്നിധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൈവ-വൈഷ്ണവ-ശക്തേയ ഭക്തി ധാര ഒന്നായി ഒഴുകിയ ആദികാലത്തിന്റെ അടയാളം.

ക്ഷേത്രപുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിഷ്ണു ശ്രീകോവിൽ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി മൂലവിഗ്രഹം പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ, വൈഷ്ണവ വിശ്വാസപ്രകാരം മൂലവിഗ്രഹം ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കടത്തുകയോ, വെയിൽ-മഴ ഏൽക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച മൂന്നാം കുലോത്തുംഗൻ വൈഷ്ണവരുടെ ആ ആവശ്യം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. രാജാവും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള ആ വാദം പതിയെ വൈര്യത്തിലേക്ക് മാറി.

Advertisement

തില്ലൈ നഗരത്തിലെ വൈഷ്ണവ മത നേതാവായ രാമനുജർ ചോളനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുകയും വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ രാജാവിനെതിരെ ജനവികാരം ഇളക്കി വിടുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ രാമനുജനെ രാജാവ് വധിക്കുന്നില്ല. രാജകോപം ഭയന്ന് രാമാനുജൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ കർണാടകത്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നു.
അതോടുകൂടി രാജകോപത്താൽ ചിദംബര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സന്നിധി എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ, പാൽക്കടലിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷ്ണു കടലിൽ പോയി കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാവ്യത്തിൽ കുടി കൊള്ളുന്ന മൂന്നാം കുലോത്തുംഗ ചോളൻ വിഷ്ണു വിഗ്രഹം കടലിൽ മുക്കിയതായി എവിടെയും രേഖയില്ല. ശൈവരോ വൈഷ്ണവരൊ അതെവിടെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയുമില്ല. ശൈവരോ, വൈഷ്ണവരോ കേമർ എന്ന വാദവും വ്യർത്ഥം. എന്തെന്നാൽ തങ്കത്തമിഴ് തന്നെ മൊഴിയുന്നു-

“അരിയും അരനും ഒന്ന്, അതൈ
അറിയാതവൻ വായിലെ മണ്ണ്. ”
എന്നാൽ, അന്ന് ചിദംബര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കിയ പെരുമാൾ ശില എവിടെ എന്നത് ഇന്നും അജ്ഞാതം. കനൽ കെട്ടടങ്ങി ചാരമായി ശേഷിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആ സത്യം ആർക്കറിയാം? ആവോ…

 187 total views,  1 views today

Advertisement
Advertisement
Entertainment10 hours ago

തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ബയോഗ്രാഫിക്കൽ പ്രിസൺ ലൈഫ് ചിത്രം, സെക്സ് + വയലൻസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്

Entertainment11 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment11 hours ago

ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയനിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു

Entertainment11 hours ago

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിറന്നാൾ, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കേക്ക് മുറിച്ചു

SEX12 hours ago

കിടപ്പറയിൽ പുരുഷൻ അൽപ്പം മേധാവിത്വം കാണിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സർവേ

controversy12 hours ago

“മുക്കം ഓണംകേറാ മൂലയാണോടാ തെണ്ടി..?” തന്റെ പരാമർശത്തിനും സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന തെറികൾക്കും വിശദീകരണവുമായി ധ്യാൻ

Entertainment13 hours ago

പ്രതിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയ വാശി

Health13 hours ago

ചവറ്റുകുട്ടയിലെ തലയോട്ടി ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

controversy13 hours ago

എന്റെ കൂടി പൈസ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അമ്മ ലെറ്റർപാഡടിച്ചത്, സംഘടനയുടെ മൂന്നാമത് അംഗമാണ് ഞാൻ, ആ ലെറ്റർപാഡിൽ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ നോക്കാം

Cricket14 hours ago

1996 ഫെബ്രുവരി 17, ബറോഡയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരം ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേയൊരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും

Entertainment14 hours ago

രുദ്ര മഹാവീര ഉഗ്രസേന മഹാരാജയായി നടൻ ലാൽ; മഹാവീര്യർ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment16 hours ago

ഒരുപാടു ചിന്തിപ്പിച്ച, ഒരു സിനിമ.ഓരോ വാക്കുകളിലും ഒരുപാട് അർഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX2 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

Entertainment7 days ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX1 week ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 months ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Health3 weeks ago

വദനസുരതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണമുള്ള ഉറകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്

Entertainment11 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment2 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy2 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment2 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Entertainment4 days ago

മലയാള സിനിമയിലെ 10 അഡാർ വീഴ്ചകൾ

Entertainment4 days ago

മിന്നൽ മുരളിയിലെ 86 അബദ്ധങ്ങൾ

Entertainment4 days ago

കിച്ച സുദീപ് നായകനായ ‘വിക്രാന്ത് റോണ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment4 days ago

മിന്നൽ മുരളി സൂപ്പർ, ബേസിലിനൊപ്പം ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്

Entertainment4 days ago

അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഭാവന മലയാളത്തിൽ, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Advertisement
Translate »