ഒരു പുരോഹമന സമൂഹത്തെ നിർമിക്കുന്ന വ്യക്തി പാദപൂജ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചത് തന്നെ ആ ഇമേജിന് ക്ഷീണമാണ്

134
Vivek Narayan
ശ്രീധരൻ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി ആത്മ ബന്ധം സ്‌ഥാപിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉപയോഗിച്ചില്ല . താൻ ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലാസിൽ പെട്ട ആൾ ആണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് . അദ്ദേഹം മികച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുംഅഴിമതി തൊട്ടു തീണ്ടാത്തതും ദീർഘ വീഈ ശ്രീധരൻ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി ആത്മ ബന്ധം സ്‌ഥാപിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉപയോഗിച്ചില്ല . താഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും സത്യസന്ധനും അഴിമതി തൊട്ടു തീണ്ടാത്തതും ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിയും ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് . പക്ഷെ ഉപരി വർഗ്ഗ മനോഭാവം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തനറെ ഇമേജിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിപരീത ഫലം ചെയ്തേക്കാം .
ഒരു പുരോഹമന സമൂഹത്തെ നിർമിക്കുന്ന വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർ തന്നെ പാദ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അനുവദിച്ചത് തന്നെ ആ ഇമേജിന് ക്ഷീണമാണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിലെ യാഥാസ്‌ഥിക മനസ്സിന് കഴിയാത്ത പോയി ക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിയും ആയിരിക്കാം . പക്ഷെ ഉപരി വർഗ്ഗ മനോഭാവം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തനറെ ഇമേജിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിപരീത ഫലം ചെയ്തേക്കാം . ഒരു പുരോഹമന സമൂഹത്തെ നിർമിക്കുന്ന വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർ തന്നെ പാദ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അനുവദിച്ചത് തന്നെ ആ ഇമേജിന് ക്ഷീണമാണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിലെ യാഥാസ്‌ഥിക മനസ്സിന് കഴിയാതെ പോയി