fbpx
Connect with us

Doctor

സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യസേവനം എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക ദിനമായ ഏപ്രിൽ 7 നു ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി 1950 മുതൽ ആചരിച്ച് വരുന്നു. . ലോകജനതയിൽ ആരോഗ്യ ബോധം വളർത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യമേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഭരണാധികാരികളുടെയും ആസൂത്രണ ഏജൻസികളൂടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകാരോഗ്യദിനത്തിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ച് വരുന്നത്.

 211 total views

Published

on

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 7 ലോകാരോഗ്യദിനം . ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ എഴുതുന്നു  

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക ദിനമായ ഏപ്രിൽ 7 നു ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി 1950 മുതൽ ആചരിച്ച് വരുന്നു. . ലോകജനതയിൽ ആരോഗ്യ ബോധം വളർത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യമേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഭരണാധികാരികളുടെയും ആസൂത്രണ ഏജൻസികളൂടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകാരോഗ്യദിനത്തിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിച്ച് വരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത് പോലെ ഈ വർഷവും “സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യസേവനം എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും “ ( Universal Health Coverage: : Everyone, Everywhere) എന്ന ലക്ഷ്യപ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ലോകാരോഗ്യദിന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനം ഏവർക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അവശ്യമായ അവസരത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇത് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, രോഗ പ്രതിരോധം, മികവുറ്റ ചികിത്സ, പുനരധിവാസം, സാന്ത്വാന പരിചരണം ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയ സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയാണ് എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്.

ലോകജനതയിൽ പകുതിയിലേറെ പേർക്ക് ഉചിതമായ ആരോഗ്യ സേവനം ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 10 കോടി പേരെങ്കിലും ചികിത്സാ ചെലവ് മൂലം കടും ദാരിദ്രത്തിന് വിധേയരാവുന്നു. 2030 ഓടെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യ സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Advertisement

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനമാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത്. ആരോഗ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് ( ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ കേവലം1.1% മാത്രം). കേരളം, തമിഴ് നാട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിങ്ങനെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളൊഴിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതി ശോചനീയമാണ്. മിക്കയിടത്തും മൊത്തം ആരോഗ്യ ചെലവിന്റെ 85 ശതമാനവും ജനങ്ങൾ സ്വയം വഹിക്കയാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ദാരിദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് വർധിച്ച് വരുന്ന ആരോഗ്യ ചെലവാണ്.

കേരളം സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യ സേവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കയാണ്. 1990 കളിൽ കേവലം 28% പേർക്കാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ സേവനം ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആർദ്രം മിഷന്റെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിലൂടെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ വരെ ലഭ്യമാക്കിയും ഡോക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി വർധിപ്പിച്ചും സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ സേവന നിലവാരത്തിൽ വിസ്മയകരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 40 ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പരിചരണത്തീനായെത്തുണ്ട്. ഇത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 50 ശതമാനമായി വർധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഏകീകൃത ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻഷ് സ്കീമായ “കാരുണ്യ സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി” കേരള സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർഎസ് ബി വൈയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള 42 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ അർഹതയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസുള്ള ജീവനക്കാരെയും പെൻഷൻകാരെയും പോലുള്ള വിഭാഗക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെയും ബാക്കി വരുന്ന 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നും പ്രീമിയം അടച്ച് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സാർവ്വത്രിക ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

അനുദിനം വിലവർധിച്ച് വരുന്ന ആരോഗ്യ ചെലവിന്റെ നാല്പത് ശതമാനത്തോളം മരുന്നുകൾക്കായിട്ടാണ് ചെലവിടേണ്ടത്. ഗുണമേന്മയുള്ള ജനറിക്ക് ഔഷധങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പൊതുമേഖല ഔഷധ കമ്പനികൾ വഴിയുള്ള ഉല്പാദനം വൻ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കെ എസ് ഡി പി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 150 കോടി രൂപക്കുള്ള മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് 300 കോടിയായി വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വരികയാണ്. 1000 കോടി രൂപക്കുള്ള മരുന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫാർമാപാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

Advertisement

 

 212 total views,  1 views today

Advertisement
Entertainment9 hours ago

സംവിധായകന്റെ പേര് നോക്കി മലയാളി തീയേറ്ററിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയതിന് കാരണഭൂതനായ മാസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഐ.വി.ശശി വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് നാല് വർഷം

Entertainment9 hours ago

മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ – എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ മുച്ചൂട് മുടിക്കുന്നതും കുളച്ചിൽ യുദ്ധവുമൊക്കെയായി ഒരു സിനിമയാക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിതം

Entertainment9 hours ago

പൊന്നിയിൻ സെൽവന്റെ ഒന്നര കോടിയിൽ പരം ടിക്കറ്റ് വിറ്റഴിക്കും എന്ന് പ്രവചിച്ച് ട്രേഡ് ടീമുകൾ

Entertainment10 hours ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment10 hours ago

ഇനി ചേരന്മാരുടെ കഥ തമിഴിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാലും കപടസമൂഹമായ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല

Entertainment10 hours ago

“ചേച്ചീ കുറിച്ച് ഫോർപ്ളേ എടുക്കട്ടേ ” എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചത്

Entertainment10 hours ago

പ്രഭാസിന്റെ ആദിപുരുഷ് ടീസർ കാണുമ്പോഴാണ് രാജമൗലിയൊക്കെ എന്ത് കിടിലമെന്നു മനസിലാകുന്നത്

Entertainment10 hours ago

ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും സെക്സ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലെന്ന് സാമന്ത

Entertainment10 hours ago

“സെക്സ് ണ്ടെന്നു കരുതി പലരും പ്രതിഫലം കൂട്ടിച്ചോദിച്ചു “

Entertainment11 hours ago

”മരിക്കാനെനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾ കള്ളം പറഞ്ഞതാവും അല്ലേൽ അയാളൊരു പട്ടാളക്കാരനാവും”

Entertainment11 hours ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment12 hours ago

നവ്യയാണ് അഭിനയ രം​ഗത്തെ തന്റെ ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ എന്ന് പൃഥ്വിരാജ്

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment5 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment4 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX3 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment1 week ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment1 week ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment10 hours ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment11 hours ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment2 days ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment2 days ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment2 days ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment3 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment4 days ago

സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ദൃശ്യം 2 ഹിന്ദി റീമേക്ക് റീക്കാൾ ടീസർ

Entertainment4 days ago

ചുപ്പിലെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ബിഹൈന്‍ഡ് ദ് സീന്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment4 days ago

ലൂസിഫർ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

Advertisement
Translate »