യാത്ര, വിവാഹ ശേഷം

0
472

അവന്റെയും അവളുടേയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു.ചേര്ച്ചയുള്ള ദമ്പതികള് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.അത് കേട്ട് അവനും അവളും അവരുടെ വീട്ടുകാരം സന്തോഷിച്ചു.വിവാഹത്ത ിനു പിറ്റേന്നുമുതല് അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

ആദ്യ ആഴ്ചകള്‍:
അവര് ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയുള്ളു.അ വളുടെ സാരിയുടെ ഞൊറു ശരിയാക്കാനും,മുന്താണ ി പിടിച്ചിടാനും അവന് സഹായിച്ചു.അവന്റ െ ഷര്ട്ടിന്റെ ബട്ടണുകള് അവള് ഇട്ടുകൊടുത്തു.ബ സില് അവര് ഒരേ വാതിലിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കയറി ഒരു സീറ്റില് ഇരുന്നു.അവളെ ജനല് സൈഡില് മാത്രമേ അവന് ഇരുത്തിയിരുന്നുള്ളു. (എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയാമല്ലോ?) അവളെ ആരും തട്ടികൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാന് എന്നവണ്ണം അവന് തന്റെ കൈ അവളുടെ തോളത്തുകൂടെ ഇട്ടു.അവരുടെ ഇരുപ്പ് പിള്ളാര്ക്ക് എന്റ്ര്ടെയന്റ്മ െന്റ് ആയി. കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്നത് പാസഞ്ചര് ട്രയിനില് ആയിരിക്കും.

ഒരുമാസത്തിന് ശേഷം:
അവര് ഒരുമിച്ചേ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയുള്ളു.പ ക്ഷേ ബസില് കയറുന്നത് രണ്ടു വാതിലിലൂടെ ആണ്.കയറിക്കഴിഞ് ഞാല് അവര് പരസ്പരം നോക്കി സാനിധ്യം അറിയിക്കും.അവനാ ണ് ആദ്യം ബസില് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കി ല് അവളെ കാത്തു നില്ക്കും; അവളാണങ്കില് അവനുവേണ്ടിയും.

ആറുമാസത്തിനു ശേഷം :
അവനാദ്യം വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങും.അവള്‍ക്കു വേണ്ടി അവന് ബസ്സ്റ്റോപ്പില് കാത്തു നില്ക്കും.അവര് ഒരേ ബസ്സിലേ യാത്ര പോകുമായിരുന്നുള്ളു.ബ സ് ഇറങ്ങികഴിഞ്ഞാല് അവളാദ്യം വീട്ടില് പോകും.അവന് കറങ്ങിതിരിഞ്ഞേ വീട്ടില് എത്തിയിരുന്നുള് ളു.

ഒരു വര്ഷത്തിനു ശേഷം:
കുഞ്ഞിനെ അവന് എടുക്കും.അവള് പ്ലാസിക് കവറും പിടിച്ച് ഒപ്പം നടക്കും.അവള് കുഞ്ഞിനെ എടുത്താല് അവന് പ്ലാസിറ്റിക് കവര് പിടിക്കും.കുഞ്ഞ ിനും തള്ളയ്ക്കും വെയില് കൊള്ളാതിരിക്കാന ് കുടപിടിച്ച് കൊടുക്കും.ബസില് കയറിയാല് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടേ അവന് ഇരിക്കൂ.

അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം :
അവര് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകള് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങി.അവന് കയറുന്ന ബസില് അവളും അവള് കയറുന്ന ബസില് അവനും കയറാതായി.

പത്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം :
ഒരാള് തെക്കോട്ടെങ്കില ് മറ്റെയാള് വടക്കോട്ട്.ഒരാള ് കിഴക്കോട്ടെങ്കി ല് മറ്റെയാള് പടിഞ്ഞാറോട്ട്.

അമ്പത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം :
അവര് ഒരുമിച്ചേ വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങാറുള്ളു.നരച്ച കാലന്കുടകുത്തി അപ്പൂപ്പനും അല്പം കൂനി അമ്മൂമ്മയും നടക്കും.ബസ്സില് കയറിയിട്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാല് അപ്പുപ്പനെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തും അപ്പൂപ്പന് സീറ്റ് കിട്ടിയാല് അമ്മൂമ്മയെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തും.അപ്പൂ പ്പന് അമ്മൂമ്മയുടെ കൈയ്യില് മുറുകെ പിടിക്കും.പിടിവിട്ടാ ല് താഴെപ്പോകുമെന്ന ് അപ്പൂപ്പനറിയാം.പരസ്പ രം താങ്ങായി അവര് യാത്ര തുടര്ന്നു……….. ………………

ഇപ്പോള് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൂമിമാത്രമല്ല ജീവിതയാത്രയും ഉരുണ്ടാതാണന്ന് !


ഓര്‍മയുടെ താളുകളില്‍ ഒരു കൊച്ചു മയില്‍ പീലി തണ്ട് പോലെ സുക്ഷിച്ചു വെക്കാന്‍, കൊച്ചു കൊച്ചു പരിഭവങ്ങളും തമാശകളും നിറഞ്ഞ ഈ നല്ലസൗഹൃദം

എഴുതിയത് ആരെന്നു വ്യക്തമല്ല. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചു.