വേശ്യയെ വേശ്യയാക്കിയവനും വേശ്യയോടൊപ്പം ശയിച്ച് കാമം തീർത്തവനും ശുദ്ധപുരുഷനാണ്

വേശ്യ എന്ന് പുഛത്തോടെയും അധിക്ഷേപത്തോടെയും വിളിക്കുമ്പോൾ, അവൾ വേശ്യയാവാനുണ്ടായ സഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ,ചതിയെക്കുറിച്ച് ,അവളുടെ കദന കഥയെക്കുറിച്ച് പൊതുവേ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല

Health

കഥ - കവിത - സാഹിത്യം - ചരിത്രം

Editor's Pick